Human Library คืออะไร

การจัดห้องสมุดมนุษย์ (Human library : HL) คือ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดห้องสมุด ซึ่งการจัดห้องสมุดมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาและใช้เป็นสื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งที่ใช้งบประมาณน้อยแต่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้วิทยาทาน/ความรู้เป็นการสร้างกุศลสำหรับผู้เป็นหนังสือมีชีวิต (living books) และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน สำหรับการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ ซึ่งผู้ริเริ่มดำเนินการห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย ได้มีแนวคิดว่าควรจัดเป็น “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ในประเทศไทย (Thailand Human Library Network : THLN)” เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย ในการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ให้แพร่หลายและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

ห้องสมุดมนุษย์หนังสือมีชีวิต-Highlight
ฉบับรวมเล่ม
Click เพื่อรับชม
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
ผู้นำทางด้านอ.นักพัฒนาท้องถิ่น
Click เพื่อรับชม
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี EP.1
การนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารงาน
Click เพื่อรับชม
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี EP.2
การรักษาโดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนโบราณ
Click เพื่อรับชม
นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การปลูกป่านิเวศ EP.1
Click เพื่อรับชม
นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การปลูกป่านิเวศ EP.2
Click เพื่อรับชม
นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
การปลูกป่านิเวศ EP.3
Click เพื่อรับชม
ดร.อนงค์ ชานะมูล อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
การปลูกป่านิเวศ EP.4
Click เพื่อรับชม
พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี,ดร. เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม
หลักธรรมในการบริหารและดำเนินชีวิต
Click เพื่อรับชม
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Click เพื่อรับชม
ผ.ศ วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา EP-1
VRU Wind Symphony วงดนตรีที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ประวัติความเป็นมาของ ผ.ศ วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา
Click เพื่อรับชม
ผ.ศ วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา EP-2
VRU Wind Symphony วงดนตรีที่จะไม่ทิ้งใตรไว้ข้างหลัง
จุดเริ่มต้นของวง VRU Wind Symphony
Click เพื่อรับชม