การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม

No Data Found

การประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ำ

No Data Found

การประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก

สรุปการปล่อย GHG (tCO2e)

No Data Found

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ระหว่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุดตามข้อตกลงดังนี้

1. ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
3. ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดกำรห้องสมุดสีเขียว
5. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำนักวิทยฯ

             ในความสำคัญของห้องสมุดซึ่งเป็นพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ที่มีบทบำทสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ของสังคมและสร้างสรรค์ปัญญาให้กับชุมชนและสังคมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนในสภาวการณ์ที่ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกำลังทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นต้นแบบของสังคมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยมีการจัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  ที่จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการทำข้อตกลง ของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีและสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ที่ได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว รวมทั้งข้อกำหนดมาตรฐาน ห้องสมุดสีเขียว แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว สำหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวที่สนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก

               การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ความสำเร็จของการดำเนินงานการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี ที่กำหนดไว้จะเกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมำณ 2557 จนถึงปีงบประมำณ 2561 และให้มีการทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมทที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการฯ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในระยะต่อไป ซึ่งเป้าหมาย (target) ของสำนักวิทยบริการฯ ที่กำหนดนี้ เพื่อการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ และการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไปพร้อมกัน ที่สามารถวัดผลได้ เพื่อการนำผลตัดชี้วัดความสำเร็จ ไปใช้ในการพัฒนายกระดับสำนักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ชั้นนำของสังคม และพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

หมวดที่ 1

ทั่วไป

หมวดที่ 2

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 3

การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4

การจัดการของเสียและมลพิษ

หมวดที่ 5

การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 6

บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7

เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

หมวดที่ 8

การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

กิจกรรม DIY By ARIT