ผอ
taksina@vru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ
prapat@vru.ac.th
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ
kannika.um@vru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ
montip@vru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พี่อารีย์-1
aree.tip@vru.ac.th
นางอารีย์ ทิพรส
หัวหน้าสำนักงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ