หลักสูตร DL104 และ DL105 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva และ การสร้างสถานีถ่ายทอดสด Streamyard

อบรมเชิงปฏิบัติการ DL104 การใช้ภาพพูดแทนด้วย Canva และ DL105 การสร้างสถานีถ่ายทอดสด Streamyard ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 -17.00 น. หัวข้อการอบรม > การสร้างสื่อภาพและวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วย Canva > การเตรียมข้อมูลพื้นฐานและการลดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์การถ่ายทอดสดอย่างง่าย ๆด้วย Streamyard ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 111 Sect.08 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab

เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ณ ห้อง Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง

ประชาสัมพันธ์วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร”

ประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ในรูปแบบออนไลน์

บัณฑิตวิทยาลัย จาก ม.ราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชม

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

 สำนักวิทยบริการฯ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลผ่านกล่องการสืบค้นEBSCO Discovery Service (EDS) และ E-Book”  ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา: 13.30 – 15.30 น.ในรูปแบบ On-site สถานที่จัดอบรม: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy)หลักสูตร DL106-Data analytics

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Literacy) หลักสูตร DL106-Data analytics โดยมี อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง

ขอเชิญกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ขอเชิญชวน นักอ่านตัวยง!! ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสะสมแสตมป์แลกของรางวัล กติกา ยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จำนวน 1 เล่ม / รายการรับแสตมป์สะสม จำนวน 1 ดวง สะสมครบตามจำนวนนำมาแลกของรางวัลตามที่กำหนดติดต่อขอแลกของรางวัลได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการผู้ใช้บริการสามารถแนะนำจัดโปรอย่างไรให้ได้แสตมป์เพิ่ม