“พัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการมุ่งเน้นบริการที่เป็นเลิศร่วมพัฒนาสังคม”
1. พัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ในทุกๆด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้แหล่งรวมความรู้ชั้นนำของสังคม
2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตรตามความต้องการของสังคม
3.บริการทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม
4.สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม
5.สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)
และมาตราฐานห้องสมุดสีเขียว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
ทำเนียบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ